Aller au contenu

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

 

Traduction disponible sur demande.

 

1. WIE? 

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke WANDMAN BVBA, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Molenstraat 46  en vestigingsadres te 8790 Waregem, Windhoek 6, met ondernemingsnummer 0537.503.328, en als contactpersoon voor de verwerking de heer Wim Devreese (info@wandman.be). 

 

2. WELKE GEGEVENS? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term “Persoonsgegevens” als volgt: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als “identificeerbaar” wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres, …). 

 

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT? 

WANDMAN BVBA zal voor de goede uitvoering van de koop-, huur-, DIY-overeenkomsten  verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig hebben. De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten die met WANDMAN BVBA worden afgesloten. 

Uw persoonsgegevens worden door WANDMAN BVBA verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden: 

Voorbeelden: 

 • Het afsluiten van overeenkomsten 
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen 
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 
 • Het afsluiten van eventuele verzekeringen bij huurovereenkomsten 
 • Het versturen van mailings
 • Het versturen van offertes, facturen, …

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten die met WANDMAN BVBA worden afgesloten. 

 

4. DUUR VAN DE VERWERKING

WANDMAN BVBA bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijd van de overeenkomsten die met haar worden afgesloten en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

3. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens kan WANDMAN BVBA aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maakt WANDMAN BVBA gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden: 

Voorbeelden: 

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem); 
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT Netwerk, CRM Systeem…); 
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Boekhouding en betaling... 
 • ...

Met elk van deze partijen (verwerkers) heeft WANDMAN BVBA een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zal WANDMAN BVBA de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of WANDMAN BVBA een gerechtvaardigd belang heeft. 

Tevens kan WANDMAN BVBA persoonsgegevens delen met derden indien hiervoor schriftelijk toestemming werd gegeven. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze te allen tijde in te trekken. 

 

6. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

WANDMAN BVBA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. 

WANDMAN BVBA heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software (Teamleader / IT; G&T Services) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert.  

 

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat WANDMAN BVBA van uw persoonsgegevens maakt. 

 

7.1 RECHT VAN VERBETERING, VERWIJDERING EN BEPERKING

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan WANDMAN BVBA. Daarnaast heeft u steeds het recht om WANDMAN BVBA te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

 

7.2 RECHT VAN VERZET 

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven. 

 

7.3 RECHT VAN VRIJE GEGEVENSOVERDRACHT 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan WANDMAN BVBA in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken te laten overdragen. 

 

7.7 RECHT VAN INTREKKING VAN DE TOESTEMMING 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

 

7.8 UITOEFENING VAN UW RECHTEN 

U kan uw rechten uitoefenen door WANDMAN BVBA daartoe te contacteren, hetzij per e-mal naar info@wandman.be, per post naar 8790 Waregem, Windhoek 6, met bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. 

 

7.9 AUTOMATISCHE BESLISSINGEN EN PROFILING 

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door WANDMAN BVBA evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

 

7.10 RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN 

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax + 32(0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

 

8. COOKIES

Het surfen op de website van WANDMAN BVBA kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. 

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan. 

 

9. NIEUWSBRIEVEN

WANDMAN BVBA wenst graag haar cliënten actief te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen en systemen. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verzoekt WANDMAN BVBA elke cliënt om een voorafgaande toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven. Bij elke vorm van informatie communicatie zal WANDMAN BVBA steeds de mogelijkheid bieden om de gegeven toestemming terug in te trekken, mocht dan nodig zijn. 

 

10. WIJZIGINGEN 

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. WANDMAN BVBA raadt u aan om regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Laatst bijgewerkte versie : 16-08-2018