Aller au contenu

Traduction disponible sur demande.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Wandman bvba, met zetel te 8790 Waregem, Molenstraat 46 en vestigingsadres te 8790 Waregem, Windhoek 6, BTW / KBO BE 0537.503.328 (hierna Wandman genoemd).

2. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Wandman (en verbonden afdelingen) en elke natuurlijke of rechtspersoon waarbij materiaal – eigendom van Wandman - ter beschikking wordt gesteld (hetzij verhuur, hetzij verkoop, hetzij DIY) door Wandman  aan desbetreffende partij, met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van de medecontractant. Er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken.

3. Onder ‘materiaal’ wordt begrepen alle zaken en goederen op het gebied van wand- en standopbouw, alsmede alle bijhorende accessoires, verpakkingen, en verlichting die door Wandman ter beschikking wordt gesteld.

Onder ‘verkoop’ wordt begrepen de overeenkomsten tot verkoop van materiaal. Onder ‘verhuur’ wordt begrepen de overeenkomsten tot verhuur van materiaal waarbij Wandman de levering, plaatsing en vervoer voorziet bij de betrokken klant op de overeengekomen locatie. Onder ‘DIY’ (do it yourself) wordt begrepen de overeenkomsten waarbij de huurder de materialen huurt doch zelf voorziet in ophaling, teruggave en plaatsing van het materiaal, na het volgen van verplichte opleiding en het behalen van een Wandman-brevet. Naast de algemene voorwaarden zijn de bijzondere voorwaarden inzake DIY verhuur van toepassing op DIY overeenkomsten.

4. Een verkoop-,  huur- of DIY overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Wandman. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd.

5. De prijs is deze zoals op het bestek, offerte of bestelbon vermeld, tenzij Wandman zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie…) De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen.

6. Wachturen toe te schrijven aan het feit dat, buiten onze verantwoordelijkheid, niet kan worden geleverd en geplaatst op het afgesproken tijdstip, zullen worden aangerekend aan de geldende (bruto)loonkosten, vermeerderd met de kost ingevolge de gedwongen onbeschikbaarheid van onze materialen en voertuigen.

7. De goederen worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan en eindigt op datum zoals schriftelijk wordt overeengekomen.

8. De huurder of de koper wordt geacht de door Wandman bvba gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. 

De huurder dient de huurprijs contant en volledig voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. 

Wandman is gerechtigd een voorschot van 50% van de te betalen prijs te vorderen op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke aan betaling van het gevraagde voorschot, is Wandman gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen in hoofde van de koper/huurder, zonder dat enige schadeloosstelling kan worden gevorderd door de koper/huurder tav Wandman.

9. Elke annulatie dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Wandman. Bij annulatie door de huurder, de koper of medecontractant van de voorgenomen overeenkomst, is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd door betrokken partij indien de annulatie gebeurt tot 7 dagen voor aanvang van de overeenkomst. Ingeval van annulatie binnen de 7 dagen voor aanvang van de overeenkomst, is de volledige prijs verschuldigd door de betrokken partij.

10. De huurder zal het materiaal uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met het materiaal omgaan als een goede huisvader. Hij is verplicht te allen tijde aan Wandman toegang te verschaffen tot de gebouwen of plaatsen waar het gehuurde materiaal zich bevindt om de toestand ervan te laten inspecteren.

11. Het materiaal wordt vervoerd, geleverd en opgehaald door Wandman bvba. In geen geval is het de huurder toegelaten het materiaal zelf af te breken en te transporteren, met uitzondering voor de DIY overeenkomsten. Voor de DIY overeenkomsten wordt verwezen naar de afwijkende bijzondere voorwaarden ter zake.

12. Ingeval van beschadiging van het materiaal zal een schadevergoeding verschuldigd zijn door de huurder aan Wandman, dewelke in concreto zal begroot worden. Bij diefstal of tenietgaan van het gehuurde dient de huurder, of zijn verzekeraar, het gehuurde te vergoeden tegen nieuwwaarde. 

Ingeval van verlies, diefstal of schade aan het materiaal, is de huurder verplicht hiervan onmiddellijk (binnen de 24u na kennisname) en schriftelijk melding te maken aan Wandman bvba. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies aangifte doen bij de politiediensten.

De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op het gehuurde materiaal tegen verlies, diefstal en schade gedurende de gehele huurperiode. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak ervan, is voor rekening van de huurder indien en voorzover de vergoeding van de schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.

13. Het is de huurder niet toegestaan om het materiaal aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

14. Wandman behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

15. Elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken aan de gedane levering van verkocht materiaal dient onmiddellijk (binnen de 8 dagen) en schriftelijk (aangetekend schrijven) te geschieden aan Wandman bvba, bij gebrek waaraan de klant de levering heeft aanvaard.

16. Wandman is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het materiaal, problemen ingevolge overmacht en ingevolge daad of opzettelijke fout van eender welke derde.

17. De geleverde goederen en het materiaal blijven eigendom van Wandman bvba tot volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporeerd. De medecontractant aanvaardt dit eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk. 

De koper zal Wandman verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat Wandman de verhuurder op het eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

18. Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn de leveringen contant betaalbaar, op hun datum, op de zetel van Wandman bvba, zonder enige korting of afhouding uit welke hoofde ook. Het niet betalen op de vervaldag van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, onmiddellijk opeisbaar.

19. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, bij gebrek waaraan de klant geacht wordt de factuur te hebben aanvaard.

20. Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 12% met een minimum van 125 EUR.

21. Wandman en de klant erkennen dat op de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EUR) 2016/679) (hierna de ‘GDPR’) van toepassing is. Wandman zal het nodige doen om de persoonsgegevens te beschermen. 

Op de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst is de Privacy Policy (in bijlage en steeds consulteerbaar) bij deze algemene voorwaarden van toepassing waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden.

OF iets uitgebreider maar niet voldoende om geen privacy policy te voorzien:

Wandman zal in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst optreden als de verantwoordelijke voor de verwerking van de volgende personeelsgegevens nodig voor het contactenbeheer, meer bepaald: voornaam, naam, organisatie, emailadres, telefoonnummer en/of gsm nummer van de contactpersoon. Indien akkoord van de klant, zullen deze gegevens worden gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven over Wandman, activiteiten of aanverwanten. De klant heeft steeds het recht op inzage of op rectificatie. De klant kan klacht indienen bij detoezichthoudende autoriteit. Indien de klant geen nieuwsbrieven van Wandman meer wenst te ontvangen, kan deze te allen tijde zijn toestemming intrekken via de nieuwsbrief, de website www.wandman.be of via ‘info@wandman.be’.

De gegevens van de klant worden bijgehouden zolang noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor naleving van de wettelijke verplichtingen, o.a. boekhoudkundige verplichtingen.

Elke partij neemt de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet-en regelgeving worden verwerkt en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging worden beschermd.

De klant geeft aan Wandman de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Wandeman handelt hierbij in overeenstemming met GDPR.

Door deelname aan een activiteit van Wandman gaat de ingeschrevene/klant akkoord om gefotografeerd of gefilmd te worden en dat zulke opnames worden gebruikt en verspreid voor communicatie in de ruime zin, zoals op de website, sociale media kanalen, magazines enz. van Wandman.

22. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk en Waregem bevoegd. Wandman kan naar eigen keuze tevens het geschil laten beslechten door de rechtbank van de woonplaats huurder-koper.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN ‘DIY verhuur van materiaal’

1. Omschrijving

Onder DIY wordt begrepen de huur van materiaal, eigendom van Wandman, dewelke wordt opgehaald, vervoerd en geplaatst door de klant zelf, dit na het volgen van een verplichte opleiding en onderricht georganiseerd door Wandman en het behalen van een Wandman-brevet.

Het vervoer van het materiaal dient te gebeuren conform de richtlijnen van Wandman en met een door Wandman ter beschikking gestelde aanhangwagen. Vervoer met andere middelen of voertuigen wordt ten stellige verboden door Wandman, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

De verplichte opleiding dient te worden gevolgd bij Wandman.

Een DIY overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Wandman en de aanvaarding van de voorwaarden door de klant.

2. Duurtijd van de huur

Het aanvangstijdstip van de huur begint bij de opgegeven datum van ophalen materiaal. Indien de huurder het materiaal te laat of niet afhaalt, brengt dit geen vermindering van de huurperiode of huurprijs met zich mee. Toezeggingen van Wandman ivm de datum van aflevering zijn niet bindend en geven geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadeloosstelling. De huurovereenkomst gaat aldus in op het ogenblik van het verlaten van het magazijn en eindigt op de in de overeenkomst bepaalde datum, zonder het recht te geven aan de huurder op stilzwijgende verlenging.

Na beëindiging van de opgegeven duur, wordt de huurder van rechtswege en zonder aanmaning in gebreke geacht. Wandman heeft dan het recht om het gehuurde materiaal terug te halen. Alle kosten zoals bv vervoer, opladen, demonteren enz zijn bijgevolg ten laste van de huurder.

Bij vertraging in de teruggave wordt de huurprijs vermeerderd t.o.v. de overeengekomen huurprijs.

3. Prijs en Betaling

De prijs is deze zoals op het bestek, offerte of bestelbon vermeld tenzij Wandman zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie…) De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen.

De betaling gebeurt ter zetel/vestigingsadres van Wandman.

De betaling van de huurprijs gebeurt door middel van een eerste betaling van 50% van de overeengekomen prijs bij het plaatsen van de bestelling en/of het bevestigen van de offerte, bestelbon of bestek.

Bij gebreke aan ontvangst van de voorschotbetaling van 50%, behoudt Wandman het recht om het materiaal niet ter beschikking te stellen en/of de overeenkomst als ontbonden beschouwen in hoofde van de huurder.

Het saldo van de huurprijs dient te worden betaald uiterlijk 10 werkdagen na het overeengekomen tijdstip van teruggave van het materiaal.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, bij gebrek waaraan de klant geacht wordt de factuur te hebben aanvaard.

Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 12% met een minimum van 125 EUR.

4. Borgsom

Tegelijkertijd dient een door Wandman te bepalen borg te worden betaald, te betalen bij afhaling/in ontvangst name van het materiaal. Dit alles in afspraak met Wandman.

De borgsom, te betalen bij ophaling van het materiaal, dient ter dekking van eventuele schade aan de door Wandman ter beschikking gestelde aanhangwagen voor het vervoer van het materiaal, en eventuele schade aan het materiaal, onafgezien wie oorzaak ervan is geweest, huurder of derden. Is de waarborgsom ontoereikend, dan behoudt Wandman het recht de ontbrekende schadevergoeding te vorderen.

In overleg met Wandman zal overeengekomen worden hoe lang de aanhangwagen ter beschikking mag blijven van de huurder tijdens de huurperiode van het materiaal.

De borgsom is in hoofde van de huurder geen voorschot op het huurgeld.

Deze waarborg geeft nooit rechten op intresten.

De waarborgsom wordt terugbetaald aan de huurder binnen de 7 werkdagen na teruggave van de aanhangwagen en het materiaal indien kan worden vastgesteld door Wandman dat deze zich in zuivere en ongeschonden toestand bevindt en op voorwaarde dat er op dat ogenblik geen inbreuk op de huurverplichtingen gekend is.

5. Verantwoordelijkheid van de huurder

De huurder-klant verklaart het gehuurde materiaal ingoede staat te hebben ontvangen, in die staat te houden en na afloop van de huur bij Wandman terug te leveren. Het gehuurde materiaal blijft steeds eigendom van Wandman

Wandman moet op de hoogte zijn van de plaats waar de gehuurde goederen zich bevinden. De huurder mag de gehuurde goederen niet zonder toestemming verplaatsen naar een ander adres dan omschreven op de overeenkomst. Bij adreswijziging van de huurder zal deze dit voorafgaandelijk aan Wandman dienen te melden.

De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing buiten de landsgrenzen is verboden, tenzij met toelating van Wandman.

Bij de afhaling dient de huurder de staat van de goederen te controleren. Hij heeft de verplichting alle zichtbare gebreken te melden en laten optekenen op de overeenkomst. De in ontvangstname door de huurder geldt als onherroepelijke aanvaarding.

De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te vervoeren in overeenstemming met de richtlijnen van Wandman en conform het onderricht gegeven door Wandman. Het materiaal dient zorgvuldig te worden geladen zodanig dat er tijdens het vervoer geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

De huurder-klant is verantwoordelijk voor alle schade aan het gehuurde materiaal en de aanhangwagen, hoe dan ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, ten gevolge van verkeerde montage, demontage, gebruik, overbelasting, transport ect en is aansprakelijk voor de teruggave in oorspronkelijke staat.

Er mogen geen herstellingen of aanpassingen uitgevoerd worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

Wandman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen tijdens montage, gebruik of demontage. 

De huurder dient in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal te vrijwaren voor eventuele schade.

De huurder-klant staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming en enkel door personen die van Wandman het verplichte onderricht en kwalificatie hebben ontvangen.

De huurder is ook over de gehele huurtijd aansprakelijk voor eventuele schade of hinder die het materiaal, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal Wandman vrijwaren voor iedere eis die tegen haar zou worden gericht op grond van schade aangericht met of door het gehuurde materiaal.

In geval van diefstal en/of beschadiging van het gehuurde materiaal, zal de huurder Wandman hiervan onmiddellijk (binnen de 24) en schriftelijk verwittigen. 

Het gehuurde materiaal mag door de huurder niet verkocht, onderverhuurd of uitgeleend worden.

Vervuild materiaal moet schoon worden geretourneerd. Bij in gebreke blijven, kunnen schoonmaakkosten worden aangerekend.

Het is de huurder verboden kentekenen of merktekens aan het gehuurde materiaal aan te brengen, dan wel de door Wandman aangebrachte merktekens of symbolen te verwijderen of te bedekken.

De huurder-klant is verplicht het gehuurde materiaal bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren. 

Bij diefstal of tenietgaan van het gehuurde dient de huurder, of zijn verzekeraar, het gehuurde te vergoeden tegen nieuwwaarde. 

In geval van gehele vernieling of beschadiging (totaal verlies) van het gehuurde materiaal is de huurder automatisch en van rechtswege bewaarder van het vernielde materiaal/overblijfselen, en dient hij op eigen kosten in te staan voor de bewaring, opruiming, vervoer enz… In voorkomend geval dient de huurder de instructies van Wandman strikt op te volgen.

6. Richtlijnen voor het gebruik

Wandman verwijst naar de DIY opleiding, het montageboekje en de montagevideo waarvan de richtlijnen strikt dienen te worden gevolgd.

7. Ontbinding

Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder aan zijn contractuele verplichtingen (zoals bijvoorbeeld verkeerd gebruik, niet-betaling van de prijs of waarborg, afstand aan een derde, …) is de huurder tenminste verplicht, onderminderd het recht van Wandman op een vergoeding van de bewijsbare schade, de huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan 2 huurtermijnen.

Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van Wandman, met uitzondering waarop de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk afwijken en deze voorrang genieten op de algemene voorwaarden mbt de DIY overeenkomsten.

Een verhuring impliceert het aanvaarden van bovenstaande voorwaarden.

Texte français sur demande